Kullanıcı Aydınlatma Metni

Kartvizit.in olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket bünyesinde hizmet/servis verilen gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi tedavilerinizi yürütme kapsamında aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 1. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler
  • Kanun uyarınca, 75. Yıl OSB mahallesi, Bilim caddesi no:5 Odunpazarı/Eskişehir adresinde mukim Nefes Yazılım Veri Sorumlusudur.
 2. İşlenilen Kişisel Verileriniz
 3. Kartvizit.in’ i kullanabilmeniz amacıyla aşağıdaki verileriniz işlenmektedir.

   • Adınız, Soyadınız, cinsiyetiniz, Doğum tarihiniz, TC Kimlik Numaranız ve/veya Vergi Kimlik Numaranız, Fotoğrafınız, Şirket Logonuz, Şirket Unvanınız
   • Teslimat Adresiniz, Şirket Adresiniz, Telefon Numarasınız, Fax numaranız, Mail Adresiniz
   • Sosyal medya hesaplarınız, web siteniz,
   • İBAN numaranız
   • Müşteri İşlem Bilgileriniz; sipariş, iade ve talep bilgileri, fatura bilgileri, teslimat işlem bilgileri,
   • Geçmiş işlem bilgileriniz; Sayfa görüntüleme sayınız, Kaydet butonuna tıklama sayınız, Ortalama oturum süreniz, Dil tercihiniz,
   • Güvenlik ve Teknik bilgileriniz; Kullanıcı adınız ve şifreniz, IP bilgileriniz, Cihaz bilgileriniz, Browser bilgileriniz,
   • Uygulamaya giriş çıkış durumunuz,
   • Müşteri temsilcisi ile görüşme halinde; önceden uyarılmak şartı ile ses kaydınız,
   • Anket sonuçlarınız,
   • Dilek, öneri, şikayet ve yorumlarınız
 4. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
 5. Kişisel verileriniz Kartvizit.in tarafından;

   • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
   • Sözleşmenin kurulması ve ifası, ve kurulacak olan sözleşmelerin yetkili kişilerce imzalandığının tespitini sağlamak,
   • Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi,
   • Gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, adli veya idari yargı mercilerinin ve kolluk güçlerinin ihtiyacı olan bilgileri sağlamak,
   • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
   • Ürünün kullanımı gereği kartvizitinizi okuttuğunuz 3. Kişilerle kartvizit bilgisi olarak girdiğiniz bilgilerinizin paylaşımı,
   • Web sitesinde kullanıcı profili oluşturulması,
   • Talebiniz üzere reklam faaliyetlerinizin gerçekleştirilmesi,
   • Gerektiğinde kişisel bilgilerinizi güncelleme,
   • Kartvizit.in teslimatının gerçekleştirilmesi amacıyla lojistik ve kargo iş ve işlemlerini yapabilmek için,
   • Şirketin işi olan faaliyetlerin yönetimi ve denetimi,
   • Faturalandırma süreçlerinin yönetimi ve denetimi,
   • Açık rızanızın varlığı halinde güncelleştirme ve pekiştirmeler hakkında bilgi verilmesi
   • Açık rızanızın varlığı halinde pazarlama ve reklam politikamızı geliştirmek
   • Müşteri memnuniyetimizi arttırmak ve sizi daha iyi tanıyabilmek,
   • Stratejik analiz çalışmalarının yürütülmesi,
   • Tüm iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
   • Siz değerli müşterilerimizi şirketimiz adına referans gösterebilmek,
   • Satış sonrası destek sağlayabilmek,
   • Bilgi güvenliğinizin sağlanması ve yürütülmesi,
   • Anket sonuçlarınızın işlenmesi, talep, öneri ve şikayetlerinizin değerlendirilebilmesi,
 6. Kişisel Verilerin Aktarılması
 7. Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Kanun’un 8/2-a bendinde ve 9.maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak;

   • Kartvizit.in çalışanlarına ve yöneticilerine
   • Ürünün hazırlatılmasında rol alan 3. Taraf şirketlere,
   • Ürünün teslimatı için kargo firmalarına ve özel kuryelere,
   • Kalite kontrol için şikâyet yönetimi ve risk analizi yapan danışman şirketlerimize,
   • Fatura süreçleri için, iş ortaklarımıza, mali müşavirlerimize, mali danışmanlarımıza, birlikte çalıştığımız bağımsız denetim firmalarına, birlikte çalıştığımız gümrük şirketlerine ve bunlara bağlı çalışanlara ve fatura işlemlerinin yapılabilmesi için kullanmakta olduğumuz lisanslı programlara,
   • Her türlü hukuki ihtilaf hali için hukuki güvenliğinizin sağlanabilmesi için hukuk müşavirimize, avukatlarımıza ve bunların çalışanları ve stajyerlerine,
   • İlgili mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere,
   • Yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına,
   • Adli ve idari yargı mercilerine,
   • 3. maddede sayılan amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında aktarılabilmektedir.
 8. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
  • Kişisel verileriniz; Kartvizit.in tarafından e-posta, telefon, internet sitesi, mobil uygulama, kâğıt ortamında tutulan formlar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Kanun’un 5. Maddesinin 2/a-c-ç-f bentleri uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.
 9. Kişisel Verilerinizi Saklama ve İmha Süreci
  • İşbu aydınlatma metninde işleneceği söylenen kişisel verileriniz müşteri ilişkimiz devam ettiği sürece kaydedilmeye, işlenilmeye ve işbu Aydınlatma Metninin 3. Maddesinde belirtilen kişilere aktarılmaya devam edecektir. Kişisel verileriniz saklama süresi dolana kadar MD5,SHA1 ve CRC32 içeren bir algoritmayla ve görsel formatı dönüştürülerek text olarak korunmaktadır. Buna ilaveten düzenli aralıklarla sızma testleri yapılmaktadır. İlgili Kanun çerçevesinde belirlenmiş yasal saklama sürelerince kaydedilmesi, saklanması ve aktarılması hususları ile birlikte yasal saklama süresinin dolması halinde ilgili Kanun ve buna bağlı ikincil yasal düzenlemelere uygun şekilde silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.
 10. Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları
 11. Dilediğiniz zaman Kartvizit.in’ e başvurarak;

   • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
   • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
   • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
   • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
   • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
   • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
   • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
   • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,